Swaziland Information Information About Swaziland

Live LaseSwatini

Live laseSwatini libekeke kahle uma ufise kuvakasha eninguzimu Afrika. Lelive linemigwaco lemihle leyakhiwe ngesikontiyela, fitsi lidvute kabi naseJozi, kantsi phela tikhona tindiza letihlala esikhumulweni setitindza malanga onkhe, lokwenta kufinyelela kulela malula. Tivakashi takuleli tiyamangala phindze tijabule kutfola lwati lolujulile ngemphilo yema Afrika nekuftola sive semaSwati siphila sintfu.

Live laseSwatini lidzala, linekuthula kantsi bona bantfu bakulelive banemphatfo futsi bathulile. Yenta siciniseko kutsi ufike kulelive laseSwatini, ikakhulu uma ufise kubona ngewakho emehlo imvelo yalesive, nema Afrika onkhana. Kute wati kabanti Tfola lwati ngekufacata la. . In the rural areas life has changed little over the decades. Along the roadsides view homesteads nestling in patchworks of mealie (corn) fields

This is the last traditional kingdom in Africa where the cheerful, friendly Swazi people have preserved their rich culture and traditions as a vital element in their day to day lives. Here there is a unique balance between Ancient and Modern, African and Western which extends through many parts of daily life.

Travel Information Swaziland

Live laseSwatini latiwa mhlaba wonke ngekuba live lelinemlandvo nemvelaphi lesachutjwa kiwo emasiko akulelive. Minyaka wonkhe ticuku tetintfombi tihlangana esigodlweni kuyewugidza Umhlanga, lekungumgidvo lonesisindvo impela kulelive.
Lomgidvo wenteka enyangeni yeNgci/Inyoni, kushiyane kutsi umenyetelwe kutsi utawuba kumaphi emalanga. Ngalesikhatsi semhlanga, tintfombi tigeca umhlanga tiwumikise kuNdlovukazi kute kwakhiwe kabusha emaguma esigodlweni seNdlovukazi.

Umgidvo lomunye lonesisindvo lesinkhulu ngulowe Ncwala. Lomgidvo uyaye ube khona ngenyanga ye Ngongoni/Bhimbidvwane. Inkhosi yemaSwati netinkhulungwane temajaha namabutfo bachuba imisimeto lehambelana nalomsebenti lomkhulu wencwala. Emalanga eNcwala nawo amenyetelwa njalo ngemnyaka, amenyetelwe ngiyo Inkhosi yemaSwati.
Kute ubone titfombe letigciniwe, sivakashele ku:
http://www.sntc.org.sz/sdphotos/index.asp