Longakwenta, phindze ukubone

eHhotela

Tijabulise ngekubona tiganga:

 • Kuhambahamba – ubone tinhlobonhlobo tetimbali tesiganga
 • Kubuka tinyoni
 • Nibuke buhle bemvelo, nidle celeni kwelibhudlo?
 • Kugibela emahhashi
 • Kushova emabhayisikili
 • Kudlala ligaluva - eUsuthu Forest Golf Course lapho ungatfola khona nekwekudlala ligaluva
 • Kudweba tinhlanti - kenetinhlobonhlobo tetinhlanti emadamini lathulile ekhatsi emahlatsini. Emadweba ayatfolakala ehhotela.
 • Umdlalo wemphebeto
 • Kunendzawo yekufutsa yesilungu (sauna) noma uphumule eceleni kwendzawo yekubhukusha.
 • Umtapo wetincwadzi nendzawo yekushukumisa umtimba
Singakusita kutsi ukhone kuhlela kuvakasha kwakho ngekutsi sikunike longakuhambisa nome uhambe wedvwa utibonele letiganga.

swaziland things to see and do swaziland cycling swaziland horse riding

eSwatini

Live laseSwatini live lelinetiganga letinhle impela. Ngekuhambahamba ngemotolo, uphosa emahlo ubone emakhaya esintfu, amapulazi kanye netitodlwana letincane.

Yonkhe lemidlalo nekwekutichaza kuyatfolakala khona eForesters Arms.

Lokunye longakwenta utichaze ngako:

 • Imidlalo yetikhebhe emantini lagijimako
 • Kuvakashela imihome
 • Kuhamba tiganga ubone tilwane tasendle
 • Canopy Tree Top tours
 • Umdlalo wetidududu
 • Kubhukusha eCuddle Puddle Hot Springs

Lokuhambelana nemasiko esintfu:
 • Ungavakashela sangoma, ubone lisontfo lendzawo, tokolwa nome imiti yesintfu
 • Ungaphindze uvakashele emamakethe netitodlwana letitsengisa umsebenti wetandla eceleni kwemigwaco, letsakaselwa tivakashi
 • Uma ufise kubona imidvwebo yebantfu basendvulo, noma ufina kuvakashela imayini lendzala kunatotonkhe emhlabeni.
 • Vakashela nendzawo yakubukisa ngemasiko emaSwati (Swazi Cultural Village) uma ufise kubona imigidvo yesiSwati