Swaziland Tourist Information
Swaziland Visa / Passport / BorderSwaziland Visa Requirements Swaziland Visa Requirements

Imininingwane yetivakashi

  • Time zone – GMT+2
  • Imali yaseSwatini iyalingana neli Rand laseninguzimu Africa (R1 = E1). Kantsi yona imali yemaphepha yema Rand iyasetjentiswa kuleli. Kute ubone kucatsaniswa kwetimali, vakashela www.xe.com .
  • Emabhange kanye nema ATM ayatfolakala velonkhe. Onkhe ema credit cards nawo emukelekile.
  • Kukhulunywa Singisi kanye neSiswati kulelive. Facata la uma ufise kufundza Siswatikafisha nje useful Swazi greetings.
  • Litulu kulelive liya ngekutsi lawukhon khona kuphakeme kanganani. Lihlobo livamise kushisa lite lifike ezingeni lelingana 30° C; kantsi ebusika (Inkhwekhweti kuya ku Ingci), kuyaphola ekuseni nasebusuku, imini iyaye itfokomale ibe nelilanga.
  • Gesi – 220V njengabomakhelwane Ininguzimu Africa (ema adapter ayatfolakala ehhotela)
Uma ufise kutilolonga ngeluhambo lwakho, fundza – “A Traveller’s Guide to Swaziland” lebhalwe ngu Bob Forrester.

Tikhatsi tekuvulwa nekuvalwa kwemahheke

Oshoek 07:00 – 22:00 (from Johannesburg)
Josefsdal 08:00 – 16:00 (from Barberton – scenic but dirt/gravel road)
Jeppes Reef 07:00 – 20:00 (from Malelane Gate in Kruger Park & Nelspruit)
Golela 07:00 – 22:00 (from Durban)
Houtkop – Emahlathini 08:00 – 18:00 (from Drakensburg & KwaZulu-Natal Battlefields)
Namaacha 07:00 - 20:00 (from Maputo - Mozambique)
Goba Open 24 Hours (from Maputo - Mozambique)

Ema Pasipoti nema Visa

Tonkhe tivakashi takuleli tiphocelelekile kutsi tihambe ngemapasopoti. IVisa ayikavami kudzingeka kute ungene kuleli. Facata la kute ubone kutsi ngabe uyayidzinga na Visa Requirements. Uma udzinga lusito, sicel autsintsane natsi.